POPIECZĘTOWANE PIERWOCINY 144 000

Wielu ludzi zastanawia się, co znaczą tajemnicze słowa z Obj 14:1-7, dlatego pokrótce postaramy się omówić je. Księga Objawienia mówi o wydarzeniach Dnia Pańskiego, lub krótko poprzedzających wtóre nadejście Pana Jezusa, a więc takich na które czekamy i które dopiero są przed nami Obj 1:1,2,10. Liczba 144 000, jest bardzo zagadkowa i zastanawia wielu ludzi.

W Obj 14:1 czytamy; „Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. kiedy czytamy że “oto Baranek stojący na górze Syjon a z nim 144 000„, oznacza to wtóre przyjście Pana Jezusa do swego oczyszczonego, opieczętowanego ludu, do swoich wybranych, do Syjonu którego On przyjmuje do Domu Bożego jako pierwociny Obj 14:4. Góra przedstawia Królestwo Boże, górę świętą, miasto światłości i prawdy Mat 5:14, Efe 5:8. Spójrzmy na słowa z Iza 28:16, Rzym 9:33, 1 Pi 2:6, „ To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.„ Dla wierzących ten kamień jest drogocenny ponieważ jest głowicą węgła, fundamentu do odbudowy Domu Bożego 1 Pi 2:5, Efe 2:19-22. Oto na nim ma być odbudowany cały Dom Boży Dzie 15:16, Ps 51:18. Syjon będzie odbudowany Ps 102:13-17. Nowa Jerozolima zstępująca z nieba Obj 21:1,2, przedstawia powstanie nowego ludu Bożego który zaistnieje z woli Boga. Jest to lud nowy, nowa ziemia i nowe niebo, oczyszczone z wszelkich fałszywych doktryn i dogmatów jakie wkradły się przez wieki do interpretacji Słowa Bożego Iza 59:20. Mają powrócić prawdy Boże jakie przed wiekami odrzuciło odstępcze chrześcijaństwo, a jakich nauczał Jezus. Bóg nie będzie budował swego Domu, w oparciu o systemy i organizacje nominalnego Chrześcijaństwa, ale czyni,"to co nowe.Ten lud ma zaistnieć jako lud kierujący się wiarą, a nie poddaństwem wobec systemów i organizacji religijnych oraz ich hierarchii. Do takiego oczyszczonego ludu ma przybyć sam Bóg Jahwe i Jezus Chrystus Zach 8:3, Mala 3:1, Obj 21:3. Władzę nad tym ludem w imieniu Boga przejmie Pan Jezus jako Król. Prawdziwy lud Boży jako Dom Boży i jako Nowa Jerozolima, zostanie odbudowany Zach 1:16, Obj 21:15, Jer 3:17,Heb 11:10, Heb 13:14.

Co oznaczają słowa, że Baranek stoi na górze Syjon? Niektórzy uważają że chodzi o niebo, ale czy w niebie mogą być góry, miasta, liczne narody? Na górze Syjon przedstawiona jest Nowa Jerozolima, miasto święte Obj 21:10, Ps 46:5. Apostoł Jan widzi je w wizji, przedstawia ono Królestwo Boże przychodzące, oraz Boga i Baranka przychodzących do swego ludu na ziemi Zach 2:7,10, Sof 3:16,17. To, że Bóg Jahwe tęskni za Syjonem i powraca do niego, świadczy o tym, że mówi o ziemi i o swoim ludzie Ps 132:13-18, Iza 11:9. Nie ma więc wątpliwości że chodzi o ziemię a nie o niebo Iza 57:13. Podobne wnioski można wyciągnąć z Mich 4:2, „ i ludy liczne przybędą mówiąc: Chodźmy, wstąpmy na górę Jahwe i do Domu Boga Jakuba! Niech nas pouczy o drogach swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami! Z Syjonu bowiem wyjdzie Prawo i słowo Jahwe z Jeruzalem.Słowa „wstąpmy na górę Jahwe i do Domu Boga Jakuba,oznaczają, że góra Syjon, to Nowa Jerozolima, Dom Boga do którego Bóg Jahwe zbiera liczne ludy i narody Mich 4:1-3, Iza 2:2-4. Stwórca zakłada fundament Syjonu, i tam mają się schronić uciemiężeni spośród Jego ludu Iza 52:1, Iza 14:32. Ci którzy przeżyją, znajdą się właśnie na górze Syjon Joel 2:32, Abdj 17, Iza 4:5,6. Liczne ludy przyjdą na Syjon, nawet ci którzy nas uciskali i prześladowali Iza 60:14. Przyjdą, ponieważ góra Syjon to gród Wspaniałego Króla Ps 48:2. Wkrótce urodzi ona swych synów Iza 66:8, Mich 4:7, Iza 56:7. Jezus przychodzi do córy Syjońskiej, Iza 62:11, przychodzi jako Król zwycięski, również Bóg Jahwe powraca na Syjon i On będzie naszym Bogiem a my Jego ludem Iza 24:23, Zach 8:3. Niema w Biblii takiej nauki, aby Syjon czy Nowa Jerozolima przedstawiała niebo.

Pieczętowanie Wszyscy ze 144 000 mają na swych czołach pieczęć w postaci imienia naszego Pana i imienia jego Ojca. Uznając Boga Jahwe za Ojca Jezusa Chrystusa, uznając Baranka za Mesjasza i za posłańca Bożego, przyjmujemy pieczęć Obj 3:12, 1 Jan 2:22,23. Ta pieczęć to wypisana, odciśnięta w umyśle osobowość Boga, jego sprawiedliwość, miłość, duch Jan 14:9, Jan 17:26.

W Obj 14:2 czytamy;„ I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, [brzmiał] jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy.Oto Jan usłyszał nowy przekaz od Boga, przekazany silnym głosem jak huk wodospadu, jak głos wielkiego tłumu, i jak głos gromu wielkiego, Dan 10:6, to głos Chrystusa Obj 1:13-15. Głos ten przemienia się w głos harfiarzy naśladujących ten głos, grających na swych harfach, Jego przekaz przekształca się w ich przekaz. Tak oto pojawia się muzyka 144 000 sług, którzy śpiewają wtórując sobie na harfach, posługując się Pismem Świętym przy wielbieniu Boga i głoszeniu, jak gdyby instrumentem i śpiewem. Grając na harfach wydają właściwą melodię, muszą wiedzieć kiedy i którą strunę uderzyć, struny harfy są jak poszczególne prawdy Słowa Bożego, gdy się umie grać można wydobyć piękną melodię prawdy Bożej Ps 57:9,10, Ps 40:3, Ps 135:2,3. Dalej czytamy;

Obj 14:3 „ I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi.“ Nie jest to w istocie pieśń nowa, lecz istniejąca w Słowie Bożym od wieków, choć ukryta do czasów końca, a teraz, w czasach końca ujawniona Dan 12:4,9, Ps 25:14. Ta ujawniona światłość, będzie nas prowadzić na świętą górę Boga, i do Jego Przybytku Ps 43:3,4. Głos zgodnego i harmonijnego śpiewu, da wielkie świadectwo zgodne z prawdą Bożą, i da wiele informacji o planie Boga względem zbawienia człowieka. To, że jest to głos śpiewaków przy wtórze harf, oznacza, że tak jak Lewiccy śpiewacy usługiwali śpiewem i muzyką, przewodzili ludowi w wielbieniu Boga Ps 150:3, 1 Kron 23:5, tak cały lud Boży, będzie wielbił swego Stwórcę na dziedzińcach Domu Bożego Ps 100:1-4, Ps 149:1-3. Śpiew taki będzie słyszany podczas zaślubin Oblubieńca i Oblubienicy Jer 33:11, Obj 19:5-8. Nowa pieśń zabrzmi jak odgłos wielkiej orkiestry w szczytowym etapie natężenia wykonywania utworu i pieśni wysławiających Boga Jahwe, kiedy rozpoczęto wysławianie Go w Domu Bożym 2 Kron 5:12,13. Wówczas Bóg zaakceptował ten sposób wielbienia kiedy chwała Boga napełniła ten Dom, podobnie napełni nowy, duchowy Dom Boga Eze 10:3,4. To, że śpiewacy śpiewają tę pieśń przed tronem, oznacza to, że 144 000 nie zajmuje wysokich stanowisk na tronach, jak Jezus obiecał to apostołom Mat 19:28, Łuk 22:30. Śpiewają stojąc przed tronem, podobnie jak to czytamy o wielkiej rzeszy Obj 7:9,15. Są przed tronem podobnie jak siedem zborów z pierwszego wieku, razem ze swoimi nadzorcami i starszymi usługującymi tym zborom Obj 1:4, Obj 4:5. Dalej czytamy że“ śpiewają przed czworgiem zwierząt, to cheruby mające cztery oblicza, przedstawiające sprawiedliwość, miłość, mądrość i moc, otaczają one tron Boga i Baranka, to strażnicy otaczający i strzegący tron Boga i Baranka aby nie zbliżyło się doń nic niepożądanego 1 Moj 3:24, 2 Moj 25:20, Eze 10:4. Cheruby stale towarzyszą Bogu i Jego tronowi, dlatego też przedstawione są na Arce Bożej Ps 80:1, Ps 99:1, Iza 37:16. Słowa ;“ i żaden nie mógł tej pieśni się nauczyć, oprócz 144 000 kupionych z ziemi, znaczą, że nie każdy może śpiewać tę pieśń, lecz tylko tacy, którzy oceniają wolę Boga podobnie jak Baranek i wzorują się na nim. Ci którzy kierują się wiarą opierając ją na Słowie Boga, właściwie oceniają dar prawdy Bożej, rozpoznają ją i będą śpiewać tę nową pieśń o zbawieniu Ps 89:15,16, Ps 96:1, Ps 108:1-3. I tylko tych, spełniających wymogi, posiadających ducha do śpiewania tej nowej pieśni, do wielbienia Boga według nowej prawdy, Pan kiedy przyjdzie powoła do tego chóru na dziedzińce Domu Bożego, będą śpiewać chwałę Boga Jahwe w Domu Bożym, jako klasa pierwocin, pierwszego zbioru tego co wartościowe Ps 98:1,2, Ps 144:9, będą śpiewać nową prawdę, ostateczną prawdę, rzeczy nowe o których Jahwe Bóg daje nam znać Iza 42:9,10. Tylko oni mogą wydawać właściwe dźwięki śpiewając do właściwej melodii tej cudownej pieśni 1 Kor 2:14. Ludzie cieleśni, ziemscy, nie narodzeni w Chrystusie, nie przystąpią do śpiewania tej cudownej pieśni, jest dla nich zapieczętowana Iza 29:11. Podobne jak za dni Króla Dawida, kiedy to były zorganizowane zmiany usługujące Królowi 1 Kron 27:15, a było 12 oddziałów po 24 000 ludzi, w sumie 288 000, połowa z tego to 144 000. Dostrzegamy tu podobne zorganizowanie do służby większemu Królowi, Jezusowi Chrystusowi, czyli 12x12 000=144 000 pierwocin. I takie grono nasz Pan przedłoży Bogu jako pierwociny zbiorów. Co znaczą słowa, „którzy są wykupieni z ziemi,“ oznacza to wykupionych spośród ludzkości 2 Pi 3:13, Heb 6:7,8, 1 Pi 1:18-20, to wykupieni spośród ludów i narodów, gdyż one w symbolice określone są jako, ziemia. Pan Jezus złożył swoje życie na okup aby wykupić ludzi do życia, dlatego wykupieni z ziemi, znaczy, wykupieni spośród ludzkości do życia 1 Kor 6:20, 1 Kor 7:23. Nie chodzi tu o wykupienie ludzi do nieba, ponieważ musiałyby istnieć dwa rodzaje wykupu, i dwa okupy, i dwie nadzieje, a tak nie jest Efe 4:4-6. Ci śpiewacy nowej pieśni muszą należeć do klasy ludzi wierzących w ten okup. Jezus złożył na okup za nas swoje życie, życie doskonałego człowieka mającego prawo żyć, bo był bez grzechu, jego życie było odpowiednią ceną jaką Chrystus zapłacił za całą ludzkość Heb 9:12.

W Obj 14:4 czytamy;„ To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka,Ci którzy się nie skalali z kobietami, to symboliczne określenie ludzi, zachowujących czystość duchową, nie kalają się fałszywymi wierzeniami, tradycjami, ceremoniami, dogmatami czy służbą organizacjom religijnym i ich hierarchiom. Kobiety, przedstawiają takie nieczyste systemy religijne Obj 17:4,5. Słowa „Ci stale podążają za Barankiem, znaczą, że mu usługują, chętnie zgadzają się iść tam gdzie Baranek, przyjmują jego wskazówki i jego kierownictwo, nie są oporni, chętnie Go naśladują Mat 16:24, 1Pi 2:21, 1 Kor 11:1, 1 Tes 1:6. Słowa „Ci kupieni są z ludzi,potwierdzają że są kupieni spośród ludzi ziemi, za cenę krwi Baranka, zostali tą krwią obmyci i uwolnieni spod klątwy grzechu Obj 5:9. A co znaczą słowa; „Jako pierwociny dla Boga i dla Baranka? Pierwociny to najwcześniejszy plon w danym roku, początek dobrych darów Boga Jak 1:17, 4 Moj 18:12,13,29. To co najlepsze z tego plonu przynoszono Bogu zwłaszcza podczas święta Przaśników w dniu 16 Nisan, arcykapłan kołysał przed Bogiem Jahwe pierwocinami żniw, czyli snopem jęczmienia zebranego jako pierwszy plon. Potem w dniu Pięćdziesiątnicy, 50 dni po ofiarowaniu snopa jęczmienia, ofiarowano Bogu pierwociny ze żniw pszenicy w postaci dwóch chlebów z wybornej mąki upieczonych na zakwasie 3 Moj 23:15-17, 2 Moj 34:22. Jezusa nazwano pierwociną, gdyż zmartwychwstał jako pierwszy, 16 Nisan 33 rne, czyli w dniu, gdy w świątyni ofiarowano Bogu pierwociny z pierwszych zbiorów zboża 1 Kor 15:20,23. Pierwsi Chrześcijanie w pierwszym wieku, też byli określani mianem pierwocin 1 Kor 16:15. Dom Stefanasa został nazwany pierwociną Achai, a Epenet był pierwociną Azji dla Chrystusa Rzym 16:5. Chrześcijanie z pierwszego wieku, wierni i prawi, będą pierwociną zmartwychwstania i przyjdą wraz z Panem i dołączą do popieczętowanych w dniach ostatnich Obj 7:3, Rzym 8:11,23. Pierwociny żniwa pszenicy które przynoszono na ofiarę w dniu Pięćdziesiątnicy, są obrazem złożenia Bogu pierwocin w Domu Bożym przez przychodzącego Jezusa Chrystusa jako Arcykapłana 2Moj 34:26, 2 Moj 23:19, Przy 3:9. Żniwo to związane jest z wtórym przyjściem Pana Jezusa Obj 14:14-16, to On przybywa i dokonuje symbolicznego zżęcia całej ziemi. Ci którzy już w czasach końca dadzą wiarę słowu, staną się niejako pierwocinami stworzeń Bożych zrodzonych słowem prawdy Jak 1:18, 1 Pi 1:23. Tym sposobem rodzi się lud Boży, Synowie i Córki Boga 2 Kor 6:17,18, 2 Kor 5:5.

W Obj 14:5 czytamy; „A w ustach ich nie znaleziono fałszu, są nienaganni.“ Mówią prawdę, jak wierzą, tak nauczają Łuk 6:45. Nie zdradzają zaufania swego wodza, żyją zgodnie ze swym przekonaniem i wiarą Fil 2:15. Wraz z pojawieniem się 144 000 pierwocin, pojawia się jeden z aniołów z orędziem.

Obj 14:6,7 „Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!Anioł ma dotrzeć do wszelkiego narodu Mat 24:14,31, będzie w ów dzień nadzorował, aby ta dobra nowina dotarła do wszystkich narodów i języków. Ewangelia to nadzieja lepszego jutra, wyzwolenia człowieka spod władzy grzechu i śmierci, daje nam informacje o Boskich sądach i zamierzeniu co do zbawienia ludzkości, pomoże zgromadzać prawych, Iza 27:13, Oze 6:11. Wraz ze zorganizowaniem zborów z opieczętowanych pierwocin jako sług Boga, rusza kampania zanoszenia dobrej nowiny ludom i narodom, ponieważ potem, musi być jeszcze przyprowadzona do Domu Bożego wielka rzesza Obj7:9, Obj 18:4. Wraz z rozwojem ludu Bożego, Chrystus będzie organizował klasę muru, mającą za zadanie usługiwanie i ochronę ludu Bożego Obj 21:12. Wszystko będzie się rozwijać w czasie.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin