OBJAWIENIE ROZDZIAŁ 8. SIEDEM TRĄB.

 

OBJAWIENIA ROZDZIAŁ 8. SIEDEM TRĄB.

Opublikowano 2023, 07, 10.

 

Warto zauważyć, że wszystkie wydarzenia siódmego rozdziału i część z rozdziału szóstego, dzieją się po otwarciu szóstej pieczęci, teraz w rozdziale ósmym, następuje otwarcie siódmej ostatniej pieczęci; Obj 5:1, co by wskazywało że przechodzimy do nowych wiadomości. Baranek otworzył siódmą pieczęć, księga jest już całkowicie otwarta, co znaczy, że Jezus Chrystus objawił nam plan Boży dotyczący zbawienia; Obj 8:1,(War), A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny.” Zdejmowanie poszczególnych pieczęci oznacza, odsłanianie i dawanie zrozumienia nowych wiadomości ze zwoju. Opisane wydarzenia w poszczególnych rozdziałach zachodzą na siebie, chociaż są opisane przy pomocy odmiennej symboliki. Nie możemy uważać że istnieje chronologiczny porządek następujących po sobie wizji, bo wydarzenia odpowiadające symbolicznym obrazom mogą wypełniać się niekiedy jedno po drugim, a niekiedy mogą się powtarzać równocześnie. Początek siódmego rozdziału rozpoczyna się ciszą panującą na ziemi; Obj 7:1,3, wiatry nie wieją mimo swojej gotowości, na ziemi panuje spokój i anioł Boży może przystąpić do pieczętowania ludu Bożego tuż przed wielkim uciskiem; Obj 7:14. Milczenie z ósmego rozdziału, to milczenie opieczętowanego ludu Bożego oczekującego na realizację wielkich wydarzeń. Cisza przed wielkim uciskiem w czasie której anioł pieczętuje pierwociny ludu Bożego, to ten sam okres który jest opisany w ósmym rozdziale jako milczenie w niebie, a która panuje przed rzuceniem przez anioła kadzielnicy z ogniem na ziemię, co rozpoczyna wydarzenia wielkiego ucisku i wielkiego dnia Jahwe. To ten sam okres ciszy, tylko tu jest to milczenie nowo wybranego ludu Bożego który w ciszy i w spokoju, z pełnym zaufaniem oczekuje wybawienia od Jahwe; Lam 3:26,28,(Poz), „Dobrze jest oczekiwać w milczeniu na wybawienie od Jahwe. Niech siedzi samotnie i milczy, skoro On nim obciążył.” Prorocy dostrzegali nasze wybawienie w ciszy i spokoju; Iza 30:15, „Tak bowiem mówi Pan, Jahwe, Święty Izraela. - W nawróceniu i spokoju jest wasze zbawienie, w ciszy i ufności będzie wasza siła! Ale wy tego nie chcecie.” To milczenie oznacza pełne napięcia oczekiwanie tego, co nadchodzi; Mich 7:7, milczenie na około pół godziny nie określa ściśle długości tego czasu, oznacza krótki czas. Trwające milczenie dotyczy czasu modlitwy i oczekiwania na ofiarowanie kadzidła; Dzie 3:1, Łuk 1:10, to ofiarowanie kadzidła i rzucenie ogni z kadzielnicy na ziemię, rozpoczyna wielkie wydarzenia na ziemi. Dlaczego jednak mamy tu napisane, że cisza nastała w niebie, kiedy w siódmym rozdziale cisza panowała na ziemi? Określenie „ziemia”, w symbolice Biblijnej nie oznacza ludu Bożego, ale świat, ludy i narody, natomiast określenie, „przebywać w niebie,” często oznacza „być w łasce u Boga;” Efez 1:3, Efez 2:6. A więc cisza w niebie, oznacza ciszę wśród popieczętowanego ludu Bożego będącego w łasce u Boga. Poprzez pieczętowanie ludu biadającego nad obrzydliwościami dziejącymi się na ziemi, powstaje nowy lud Boży w dniach końca, nowe niebo; Obj 21:1, Iza 65:17-19. W okresie kiedy anioł przystępuje do pieczętowania pierwocin, na ziemi jeszcze nie było ludu Bożego, musi on być niejako posadzony, niebiosa od nowa rozciągnięte i założona ziemia, jak przy stwarzaniu; Iza 51:16.            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                   Następnie Jan otrzymuje kolejną wizję; Obj 8:2, „I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb.” Oto Jan widzi siedmiu aniołów stojących przed Bogiem, którym dano siedem trąb, aniołowie literalnie trąbić nie będą ani literalnych trąb nie używają, przedstawiają oni siedem zborów Bożych przepełnionych duchem dawania świadectwa, istniejących w dniach ostatnich; Obj 1:4, Obj 4:5. Proroków Bożych ostrzegających lud, często określano mianem trąby, trąbienie oznacza obwieszczenia Boże; Iza 58:1, Jer 4:5. Jak za czasów Mojżesza kiedy przybywa Bóg i słychać odgłos trąby; 2 Moj 19:16-19, 2 Moj 20:18, tak i teraz przybywa Bóg i zasiada na swoim tronie, wkracza zdecydowanie w historię ludzkości a trąby mają obwieścić sądy Boże. Bóg przybywa na ziemię jak spiętrzona rzeka, lecz na Syjon przybywa jako Zbawca; Iza 59:19,20, Zach 9:14,16, przybywa do swego domu i napełnia go chwałą; 2 Kron 5:13, Eze 43:4. Syjon to święty dom Boży oczyszczony z wszelkiej skazy nieczystych nauk, fałszu i grzechu, tylko do takiego domu może przybyć Jahwe; Ps 24:3-6, Ps 93:5. Sygnały trąb dla wielu ludzi nie wróżą nic dobrego, to dźwięk alarmu przed dramatycznymi wydarzeniami, lecz dla swego ludu Jahwe będzie schronieniem; Joel 3:16, (4:16). Trąby trąbią, aby zbudzić grzeszników na ziemi i wezwać ich do nawrócenia. Dźwięk srebrnych trąb miał szerokie zastosowanie, rozbrzmiewał w obozie Izraela kiedy zwoływano lud albo starszyznę na naradę, lub kiedy zwijano obóz; 4 Moj 10:2,3. Trąbienie trąb zapowiadało przybycie władcy lub pomazanie na władcę, także obwieszczenia królewskich heroldów odczytywane ludowi; 1 Król 1:34. Ale trąbiono również w okresie świąt, czy w razie zagrożenia wojną kiedy ogłaszano alarm bojowy; 4 Moj 10:9, Amos 3:6. Trąbiono także aby zwoływać lud na spotkania i święte zgromadzenia; 3 Moj 23:24, 4 Moj 10:10, albo kiedy ogłaszano początek roku jubileuszowego; 3 Moj 25:9,10. Teraz Jan widzi aż siedmiu aniołów stojących przed tronem Boga, którym dano siedem trąb, oznacza to, że mają zadąć w trąby aż siedem razy i obwieścić sądy Boże; Sof 1:7, 14-18. Takie wydarzenia przypominają wydarzenia za czasów Jozuego; Joz 6:4,5, gdzie siedmiu kapłanów trąbiło a lud miał wydać potężny głos, a wówczas mury Jerycha upadły, teraz upadnie system tego świata; Dan 2:35. Trąbienie zabrzmi nie tylko aby ostrzegać ludzi przed zagrożeniami, ale także dla zgromadzenia na Syjonie ludu Boga Prawdziwego; Iza 27:13, Mat 24:31. Zbliżają się zatrważające wydarzenia które zwiastowane będą głosem donośnym jak trąby; Iza 18:3. Jan słysząc głos jakby trąby, potraktował go poważnie i usłuchał go; Obj 4:1. Głos trąby oznacza zarazem przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa na Syjon, do opieczętowanego ludu Bożego; 1 Tes 4:16, Obj 14:1. A apostoł Paweł mówi, że podobne sygnały mają towarzyszyć zmartwychwstaniu; 1 Kor 15:51,52. Możemy więc ustalić, że Bóg i Pan Jezus przyjdą na Syjon w chwale Królestwa podczas siódmej trąby; Obj 11:15. Niestety, ale wielu ludzi ma tendencje do lekceważenia zagrożeń i ostrzeżeń; Jer 6:17, Zach 7:11,12.                             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                        Jan widzi stojących przed tronem siedmiu trębaczy, zanim jednak zabrzmią ich trąby, ukazuje się inny anioł, ze złotą kadzielnicą; Obj 8:3,4, „I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga.” Opisana sytuacja dzieje się w świątyni Bożej, świątynia to miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Jednak tu świątynia jest duchowa; 1 Kor 3:16, Hebr 3:6, Efez 2:19-22, to zgromadzenie wiernych jest świątynią która ma swój ołtarz na którym składamy duchowe ofiary; Rzym 12:1, 1 Pio 2:5, Hebr 13:15,16. My którzy spożywamy duchowe prawdy, mamy ołtarz z którego mamy prawo jeść i mieć udział w obietnicach Słowa Bożego; 1 Kor 10:21, Hebr 13:10. Kiedy więc przychodzi Bóg do świątyni, przychodzi do duchowej świątyni; Jan 4:21,23,24, Jan 14:23, Obj 22:3,4. Liczne ludy i narody zostaną zebrane i złożone na tym ołtarzu, czyli w świątyni Bożej jako święta ofiara dla Najwyższego; Iza 56:7, Iza 60:7. Kapłani lub usługujący w świątyni, to inaczej słudzy ołtarza; Joel 1:13, 1 Kor 9:13. Ołtarz to inaczej góra, wyżyna, miejsce składania ofiar; 2 Kron 31:1. Szczęśliwi którzy jak ptaki zamieszkają w domu Jahwe, przy ołtarzu Jahwe; Ps 84:3,4. Anioł stanął przy ołtarzu mając złote naczynie na żar, nałożono mu do niego żaru i dano dużo kadzidła, aby ofiarował to przed tronem Boga na złotym ołtarzu wraz z modlitwami świętych. Anioł pełni funkcje kapłańskie przed tronem Bożym, składa ofiarę z modlitw wszystkich świętych. Otrzymał te wonności od czterech istot i dwudziestu czterech starszych; Obj 5:8. Ofiara kadzidlana wyznaczała pory modlitwy, kiedy kapłan wchodził do świątyni by ją złożyć, lud stojący na zewnątrz odmawiał wówczas swoje modlitwy; Łuk 1:9,10, 3 Moj 16:17. Specjalnie sporządzone kadzidło arcykapłan składał za zasłoną przed pokrywą przebłagalni na złotym ołtarzu; 2 Moj 30:1,3,34-36. Wraz z dymem kadzidła, wonny, przyjemny zapach unosił się do nieba, symbolizował on modlitwy świętych docierające przed oblicze Najwyższego; Ps 141:2. Modlitwy świętych są jakby wymieszane z kadzidłem i podczas spalania kadzidła wędrują wraz z miłym zapachem do Boga; Obj 14:13. Słowa, „dano mu dużo kadzidła”, oznaczają, że dzieje się to z woli Boga; Obj 6:2. Zezwolenie aby anioł złożył tę ofiarę, oznacza także, że przyszedł stosowny czas aby Jahwe przystąpił do działania, ponieważ ofiary składano w ściśle określonym czasie; Ps 102:13,(14). Teraz nadszedł czas aby te modlitwy zostały wysłuchane i Bóg odpowiada na wołania męczenników, doczekali się; Hiob 7:1,2. Słowa, „I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga,” oznaczają, że modlitwy cierpiących świętych oczekujących długo na zbawienie, na sprawiedliwość, dotarły do Boga i nadszedł czas aby Bóg osądził świat; Ps 75:2,(3), Dzie 17:31. Ofiara kadzidlana składana była przez kapłana dwa razy dziennie, rano i pod wieczór; 2 Moj 30:6-8. Na specjalną łopatkę nabierał on żarzących się węgli z miedzianego ołtarza ofiar całopalnych, natomiast do drugiego pojemnika nakładał dwie garści kadzidła i z oboma naczyniami wchodził do sanktuarium, gdzie na złotym ołtarzu kadzidlanym wysypywał kadzidło na żar ognia; 3 Moj 16:12-13. Do tego właśnie obrzędu nawiązuje scena przybycia anioła ze złotą kadzielnicą. Niektórzy twierdzą, że aniołem tym jest Jezus ponieważ pełni on funkcje kapłańskie, jednak Jezus przychodzi raczej podczas siódmej trąby, kiedy tu nie zabrzmiała jeszcze pierwsza trąba; 1 Tes 4:16, Obj 11:15.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cisza kończy się, kiedy anioł po złożeniu ofiary, jeszcze raz napełnia kadzielnicę ogniem z ołtarza, a następnie z rozmachem rzuca ją na ziemię; Obj 8:5, „A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza, i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice, i trzęsienie ziemi.” Kiedy tylko anioł rzucił na ziemię ognie z ołtarza, wówczas nagle zaczynają się dziać na ziemi wielkie wydarzenia, rozbrzmiewa huk grzmotów, słychać gromy i niebo rozbłyskuje błyskawicami; Ps 97:3-5, a cała ziemia zostaje wstrząśnięta wielkim trzęsieniem ziemi; Obj 16:18, Eze 38:19. To obraz przyjścia Boga, zstąpienia do ludu swego, ale wydarzenia te przerażą tych, którzy wiodą z Bogiem spór; 1 Sam 2:10. Oto Bóg przystępuje do usunięcia organizacji Szatana i do założenia swojego Królestwa, teraz już wszystko będzie szybko zmierzać do finalnego zwycięstwa Królestwa Bożego. Potężne grzmoty są obrazem głosu Boga; 2 Sam 22:14,15. Niszczycielska burza jest obrazem nawiedzenia świata przez Boga; Nah 1:3. Ogień przedstawia gniew Boga; 5 Moj 4:24, Hebr 12:29, jest symbolem Bożych wyroków i sądu Bożego, rzucenie go na ziemię oznacza rozpoczęcie się wielkiego dnia Jahwe; Iza 29:6. Ów wielki dzień przyniesie wypróbowanie dzieł każdego w ogniu próby i wielkiego ucisku; 1 Kor 3:13-15. Błyskawice są obrazem wzbudzenia wielkiego przestrachu; Ps 144:6, Hab 3:11. Oraz oświecenia światłem prawdy tak, że wielu ludzi porzuci swoje bożki; Iza 30:22,26, Iza 42:16,17. W księdze; Obj 6:9,10, czytaliśmy; „A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. (10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?” To męczennicy Jahwe wołali dopominając się sprawiedliwości i rozpoczęcia sądu, i oto Bóg przychodzi z pomstą; Iza 35:3,4, Iza 42:13. Męczennicy Pańscy pod ołtarzem wołali nie tyle o pomstę, ale o sprawiedliwość, o rozpoczęcie sprawiedliwego sądu. Teraz nadszedł czas i te błagalne modlitwy zostały wysłuchane; Dan 7:22, Eze 30:3, teraz Bóg objawia swój gniew i swoje potępienie, to odpowiedź Boga; Ps 140:10,(11). Błyskawice i gromy wychodzące z tronu Bożego, ogarniają całą ziemię, potężne znaki zwiastują rozpoczęcie Bożego sądu a Jego Słowo wzbudza trwogę grzmiąc potężnie; Jer 23:29, Hio 37:2-5. Złota kadzielnica wysłuchanych modlitw ludzi sprawiedliwych, zamienia się w niszczący ogień sądu i kary, oraz zagłady. Wysłuchanie przez Boga modlitw świętych o przyjście Królestwa Bożego, staje się wybawieniem dla wierzących i prawych, a przekleństwem i końcem dla tych, którzy sprzeciwiają się Bogu; Iza 63:4. Rzucenie kadzielnicy z ogniem na ziemię, powoduje wszystkie skutki ogniowej zawieruchy na ziemi, czyli wśród społeczeństw ludzkich, jednak jest to ogólny jej opis, ale kolejno trąbiący aniołowie, dają nam szczegółowy opis tych wydarzeń. Trzęsienie ziemi musi być naprawdę wielkie i obejmować ogromny obszar, skoro zostało ukazane Janowi w wizji i on o nim wspomina, musi się ono wyróżniać od wielu innych trzęsień ziemi, już Jezus zapowiadał że w dniach końca będą wielkie trzęsienia ziemi; Łuk 21:11. Skorupa ziemska zbudowana jest z płyt tektonicznych, które bardzo wolno i niezauważalnie przesuwają się względem siebie wywołując naprężenia. Rozładowanie się tych naprężeń skutkuje trzęsieniem ziemi, uwalnia się wówczas olbrzymia energia i rozprzestrzenia jako fala niosąca katastrofalne skutki. Domy miast nie wytrzymają tak wielkiego trzęsienia, ofiar będzie naprawdę wiele. Trzęsienie ziemi jest także obrazem gwałtownych napięć społecznych, które przeważnie są efektem różnic w dobrobycie i zasobności. Szaleństwo władzy tworzącej dziwaczne prawa, niesprawiedliwe przepisy wyróżniające jednych a poniżające drugich, sprawiają że pojawia się strach przed utratą dobrobytu, pracy, środków do życia, co wywołuje poczucie krzywdy które w każdej chwili może eksplodować doprowadzając do wstrząsu o nieprzewidzianych skutkach, do rewolucji; Obj 11:13,19. Wielkie społeczne trzęsienie ziemi poruszy całą ziemią, lecz święte miasto nie będzie ulegać wstrząsom; Hebr 12:26-29, Ps 46:4-6,(5-7). Takie trzęsienie ziemi wprawi wszystkich nieprawych w wielkie przerażenie; Obj 6:12,15-17.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bóg przystępuje do objawienia swego gniewu i swej potęgi, z tego też powodu aniołowie wykorzystując okres ciszy, zaczynają przygotowywać się do tego, aby zatrąbić, jest to przygotowanie do głośnego dawania świadectwa i mających nastąpić plag. Trąbienie to głośne przestrogi o zbliżających się katastrofalnych wydarzeniach, które dotkną mieszkańców ziemi. Takie ostrzeżenia dają jakiś niedługi czas na reakcję, na opamiętanie się, póki nie jest za późno; 2 Kor 5:20. Odgłos trąb ma być ostrzeżeniem, aby ludzie mogli zareagować i schronić się w domu Bożym przed nadchodzącym wielkim uciskiem; Obj 8:6,7, „A owych siedmiu aniołów, mających siedem trąb, sposobiło się do tego, by zatrąbić. (7) I zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa.” Liczba siedmiu aniołów, oznacza wszystkich, pełnia, trąbienie rozlega się z Syjonu, czyli od prawdziwego ludu Bożego uznanego przez Najwyższego, to obwieszczanie nadejścia dnia Jahwe; Joel 2:1-3. Zadęcie w trąby będzie oznaczać niezwykle ważne obwieszczenia Boga, głośno przekazywane ostrzeżenia dla ludów i narodów przed wyrokami Bożymi, ale poparte wielkimi wydarzeniami na świecie; Iza 30:27,(Poz), „Oto Imię Jahwe nadciąga z oddali. Gniew Jego płonie, przytłaczające jest Jego brzemię, zapalczywości pełne są wargi Jego, a język - jak ogień trawiący.” Kiedy trąbi pierwszy anioł, grad i ogień przemieszane z krwią zostają zrzucone na ziemię, ziemia przedstawia ludy i narody; Mich 1:2. Grad i ogień przemieszane z krwią, są oznaką Boga przychodzącego z oznakami mocy Bożej; Ps 11:6, Ps 18:12-14,(13-15), Ps 97:3-5. Podobne plagi występują w Egipcie przed wyjściem ludu Bożego z Egiptu, kiedy Jahwe nawiedził Egipt wielkimi sądami; 2 Moj 6:6, 2 Moj 7:4, a wiemy jak wielką klęską były dla Egipcjan; 2 Moj 9:18-26. Egipt jest obrazem świata który postępuje kłamliwie i zdradziecko, który czci swoje bożki a Jahwe nie uznaje, lud Boży będzie musiał wyjść z niego, opuścić go; Obj 18:4. Bóg zastosuje grad jako środek uświadamiający grzesznikom, kto tu sprawuje władzę na ziemi; Iza 28:2, Iza 30:30. Grad może być wielką plagą która może wyrządzić ogromne szkody i wielkie zniszczenia, grad niszczy uprawy, niszczy drzewa owocowe, obija owoce które potem gniją na drzewie; Ps 78:47-49, Ps 105:32,33. Takie gradobicie spowoduje niedobory żywności i głód na olbrzymich obszarach ziemi; Eze 38:21-23. Tym bardziej że grad ma być wyjątkowo wielki; Obj 16:21. Pod naporem twardych faktów, runą złudne budowle podparte kłamstwem i oszustwem oraz fałszywą nadzieją, grad zmiecie schronienie kłamstwa, tynkarze o których mówi prorok Ezechiel, to fałszywi prorocy zapowiadający pokój i dobrobyt dla ludu, podczas kiedy Bóg planuje ich unicestwienie; Eze 13:13-16, Iza 28:17. Grad i ogień powodują tyle ofiar, tyle krwi, że mieszają się one, zniszczenia obejmują obszar jednej trzeciej ziemi. Grad towarzyszy pierwszemu i siódmemu trąbieniu; Obj 11:15,19. Spłonięcie jednej trzeciej ziemi i drzew, oznacza objęcie zawieruchą ogniową jednej trzeciej świata i jednej trzeciej społeczeństwa. W symbolice Biblijnej, drzewa oznaczają imperia, królestwa, wielkich władców; Eze 31:2,3. Trawa przedstawia znikomość, słabość, przemijanie, ludność ziemi; Iza 40:6,7, Ps 90:5,6. Ogień oznacza sąd Boży; Iza 66:15,16, wojnę, przemoc i zagładę; Iza 10:16,17, Iza 26:11. Gniew Jahwe sprawi, że nawet brat brata nie oszczędzi; Iza 9:19,(18). Taki pożar może oznaczać pożogę wojenną o ogromnej skali, szerzącą się jak pożar w lesie. Ale ogień to także proces oczyszczania jakiego mają doświadczyć słudzy Boga w dniu Pańskim; Iza 48:10, Zach 13:8,9, 1 Pio 1:7. Niestety, nawet wielki grad czy wiele innych plag, na wielu ludzi nie będzie działać aby się nawrócili; Agg 2:17.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiedy zatrąbił drugi anioł, zabrzmiała druga trąba i plagi spadły na morze; Obj 8:8,9, „I zatrąbił drugi anioł; i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew. (9) i jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu.” Trąbienie drugiego anioła zapowiada wrzucenie wielkiej góry płonącej ogniem do morza. Góry symbolicznie oznaczają narody oraz ich kult, wierzenia, wyznania; 5 Moj 12:2,3, Jer 3:6. Wszystkie one zostaną zniszczone w odmętach rozległego morza; Ps 46:2-6, (BT), „Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. (3) Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. (4) Niech wody jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem: Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną.” W symbolicznym języku Biblii mogłoby to oznaczać, że wielkie imperium religijne jakim jest Babilon Wielki, zostanie wrzucone w morze niespokojnej, rozszalałej ludzkości na zagładę; Obj 18:21, „I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już się wcale nie znajdzie.” Babilon przedstawia wielkie imperium, które bierze w niewolę lud Boży, a które zostanie wrzucone w odmęty niespokojnych żywiołów ludzkich; Iza 17:12,13, Iza 57:20. To że Babilon jest tą górą, potwierdza; Jer 51:24,25,(Poz), „Lecz na waszych oczach odpłacę Babilonii i wszystkim mieszkańcom Chaldei za wszystkie ich krzywdy, których dopuścili się wobec Syjonu – to wyrok Jahwe. (25) Oto Jam przeciw tobie, Góro Zniszczenia – to wyrok Jahwe – (która niszczyłaś całą ziemię). Przeciw tobie wyciągnę swą rękę, ze skał cię strącę i zamienię cię w górę wypaloną.” Po Babilonie pozostaną jedynie wypalone gruzy; Jer 51:36,37, Obj 18:2. Wrzucenie czegoś w głąb morza czy wód, oznacza unicestwienie na zawsze; Jer 51:63,64, Mat 18:6, Eze 26:21. Wrzucenie tak wielkiego religijnego imperium w odmęty rozszalałych ludów i narodów, spowoduje zamianę jednej trzeciej wód morza w krew, oraz zagładę jednej trzeciej żyjących w nim istot. A więc straty i zniszczenia ponosi nie tylko góra, ale i morze, ponieważ jest to Góra Zniszczenia. Każde mocarstwo ma swoich stronników a nawet wojsko, więc takie zawirowania nie obędą się bez uśmiercenia wielu istnień po obu stronach. Opisane symboliczne wydarzenia, mogą oznaczać rewolucję obyczajową, wojny domowe, chaos; Zach 14:13. Niektórzy twierdzą że może chodzić o erupcję wielkiego podwodnego wulkanu, których na świecie jest wiele. W przypadku erupcji tak wielkiego wulkanu, może nas czekać długa wulkaniczna zima. W wyniku wybuchu tak olbrzymich podwodnych wulkanów, albo trzęsień ziemi, powstaje tsunami, bardzo wysokie fale które niszczą wybrzeża. Taka katastrofa mogłaby zgładzić setki tysięcy ludzi, byłaby to wielka ekologiczna katastrofa. Wówczas pojawiłby się głód na olbrzymią skalę, a wszelkie zapasy szybko by się wyczerpywały. Zniszczenie jednej trzeciej okrętów, oznacza upadek handlu, a śmierć licznych zwierząt to zatrucie środowiska, upadek gospodarki morskiej, niedobory żywności, krach na giełdzie, epidemie, upadek wartości pieniądza. A przecież to zatrąbił dopiero drugi anioł. Natomiast w symbolicznym morzu wzburzonych i niespokojnych ludzi, rodzą się wrogie Bogu potwory, z morza ludzkości wyłaniają się dziwne bestie; Dan 7:2,3, Iza 27:1. Owe bestie to wielkie państwa, imperia, organizacje polityczne, które nie biorą pod uwagę Boga, a wręcz sprzeciwiają się Bogu; Obj 13:1. Morze to środowisko ludzi pędzonych wiatrem pożądliwości i emocji: Judy 13, wzajemnie się pobudzających do działania, które następnie trudno jest kontrolować; Ps 65:7,(8), Eze 26:3. To symboliczne morze w swej niszczycielskiej formie, zostanie ostatecznie zniszczone; Obj 21:1, Oze 4:3. Zamiana jednej trzeciej morza w krew, oznacza wywarcie pomsty na przelewających krew, to zapowiedź unicestwienia wielu istnień; Obj 16:1,3,6, podobną plagę sprowadził Jahwe na Egipt; 2 Moj 7:17-21. Plagi które spadły na Egipt, są obrazem plag jakie Jahwe ześle na świat, kiedy lud Boży będzie miał z niego wyjść; Ps 105:29. Ponieważ Bóg brzydzi się ludźmi przelewającymi krew; Ps 5:6,(7), Ps 55:23,(24).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warto zauważyć, że kiedy trąby trąbią, plagi jakie spadają dotykają jednej trzeciej ziemi, morza, rzek i źródeł wód, świateł itd. Natomiast kiedy Bóg każe siedmiu aniołom wylać siedem czasz gniewu, plagi dotykają już całej ziemi, morza, rzek i źródeł wód; Obj 16:1-4. A więc trąbienie aniołów niesie przesłanie wstępnych plag, te prawdziwe dopiero nadchodzą razem z wylaniem czasz gniewu Bożego; Obj 8:10, „I zatrąbił trzeci anioł; i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód.” Wiele osób twierdzi, że coś podobnego do gwiazdy spadnie na ziemię, być może będzie to jakiś meteoryt po którego uderzeniu powstaną pyły które zatrują jedną trzecią wód i staną się one niezdatne do picia. Jednak Biblia posługuje się symbolami których literalna interpretacja jest mało prawdopodobna. Dlatego pojęcie gwiazdy, należy rozumieć symbolicznie. W symbolice Biblijnej gwiazdy, to ludzie umieszczeni wysoko, na urzędach, lub dający jakieś światło dla narodów; 1 Moj 37:9, Dan 12:3. Świat ma swoje gwiazdy nie tylko na estradzie, ale i w polityce czy w innych dziedzinach życia; Judy 13. Gwiazda która spadła z nieba, oznacza odrzucenie jej spod łaski Bożej, lecz ona płonie pochodnią światła własnej wiedzy. Gwiazda ta upada na jedną trzecią rzek i na źródła wód, przedstawiają one wiedzę i mądrość, wierzenia i ideologie, nauki którymi kierują się w życiu ludzie; Przy 18:4, Przy 10:11. W religiach Bliskiego Wschodu woda była boska, ponieważ jest niezbędna do podtrzymania życia, natomiast w Słowie Bożym, to Bóg jest dawcą wody i źródłem życia; Obj 22:1. Dzieci Boga korzystać będą z obfitości wód wypływających od tronu Bożego; Eze 47:1, pić będą prawdy Boże; Amos 5:24, Mich 4:2, Rzym 14:17. Tak jak lud Boży wędrujący do Ziemi Obiecanej, miał tam znaleźć obfitość wody; 5 Moj 8:7, tak i lud Boży w świętym mieście, znajdzie strumienie wody żywej; Obj 22:2, Iza 44:3,4. Wszystkie wielkie cywilizacje powstały nad wielkimi rzekami i nad źródłami wód, nad Nilem, Eufratem, Indusem i Żółtą Rzeką. Rzeki i źródła wód zawsze były uważane za źródła życia przez liczne ludy i narody, dlatego ubóstwiano je jako boskie, lub czczono jako bogów. Natomiast Słowo Boże źródłem życia nazywa Boga Jahwe; Ps 36:8,9. Wiele wód, rzeki, symbolicznie oznaczają także ludy i narody; Obj 17:15, ale wody i źródła wód oznaczają też duchowe wody pokrzepienia i prawdy. Woda wzmacnia, pokrzepia, zapewnia odrodzenie, leczy, regeneruje i dodaje sił.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                     Kiedy gwiazda spadła i dotknęła wód, ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę, że ich wody stają się dla nich gorzkie, jedna ich trzecia zamienia się w piołun, są pełni goryczy zdając sobie sprawę z tego, że ich dotychczasowe oczekiwania i wierzenia są bezwartościowe. Obj 8:11, „A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały.” Upadek gwiazdy na na te wody, oznacza odciśnięcie swego piętna na nich w postaci sprawienia, aby stały się goryczą. Gwiazda spadła na ich źródła wód które piją ludy i narody, a więc dotknęła tematu nauk podawanych im za prawdę, sposobu ich życia. Imię gwiazdy Piołun, znaczy gorycz, niesmak, ponieważ w jej świetle okazuje się, że są to wody błędnych ideologii, odstępstwa i ateizmu, wszyscy oni dostaną zatrutą wodę do picia; Jer 9:12-14,(13-15), (Poz), „Kto jest mądrym człowiekiem, aby to wyjaśnił i obwieścił, co usta Jahwe do niego mówiły: Z jakiej przyczyny kraj ginie, spalony niby pustynia, gdzie nikt nie przechodzi? (12) Jahwe odpowiedział: Bo odstąpili od mego Prawa, które im dałem, nie słuchali głosu mojego i nie kierowali się nim, (13) lecz szli za przewrotnością swego serca i za Baalami, jak ich tego nauczyli ich ojcowie. (14) Dlatego tak mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja karmić ich będę (lud ten) piołunem i dam im pić wodę zatrutą.” Jak Bóg będzie ich karmił piołunem? Wyjaśnia nam to werset następny; Jer 9:15, „I rozproszę ich między narody, których nie znali oni ani ich praojcowie, i poślę w ślad za nimi miecz, aż ich wytracę.” Piołun oznacza więc wojnę, uprowadzenie do niewoli, trudne czasy bez domu i bliskich, niepowodzenia i rozgoryczenie z tego powodu. Gorycz oznacza smak sądu Bożego dla grzeszników którzy przeciwstawiają się Bogu; Amos 6:11,12. Człowiek musi spożywać słodką wodę dla podtrzymania życia, potrzebna jest ona również do celów higienicznych. Słodka woda jest symbolem prawdy, pozwala ona być człowiekiem moralnym. Tam gdzie brakuje prawdy i sprawiedliwości, wkrada się kłamstwo i oszustwo, a wówczas życie ludzkie staje się goryczą. Dostrzegamy tu kontrast pomiędzy goryczą fałszywych nauk i doktryn, w przeciwieństwie do nauk Pisma Świętego, które są słodkie jak miód; Eze 3:1-3, Ps 19:10. Karol Marks, filozof niemiecki który opracował lewicowe i komunistyczne idee, co miało i ma ogromny wpływ na ideologie świata, stał się przyczyną upadku wielu państw prawicowych, zostały one obalone i zastąpione lewicowymi lub komunistycznymi które miały okazać się lepsze. Ich dotychczasowe idee życiowe oparte na wierze w Boga odrzucono, zastępując ideologią ateistyczną. Szybko okazało się, że te nowe ateistyczne idee, nie są wcale lepsze dla społeczeństw, a władza robotników i chłopów okazała się pozorem, w rzeczywistości powstały totalitarne ustroje jeszcze bardziej niegodziwe niż te istniejące wcześniej. Ateizm nie okazał się dobrem i sprawiedliwością, ale jedynie pozorem przynoszącym rozgoryczenie prostym ludziom. Wielka gwiazda Karol Marks, zatruła wody świata ateizmem i komunizmem, a ludzie odczuli to w postaci wielkiej goryczy. Błędne ideologie ateizmu roztaczały przed ludźmi wizję pięknej przyszłości, dostatku i dobrobytu, sprawiedliwości, jednak szybko się okazało, że przyniosło to jedynie miliony ofiar, zsyłek na Syberię, i budowę wielkiej utopii kosztem prostych ludzi. Szybko okazało się, że ich wody są goryczą nienadającą się do picia. W dniach ostatnich również podobna gwiazda, wywróci wartości świata do góry nogami, to co było dobrem do tej pory, stanie się złem, a to co było złem, będą nazywać dobrem. Wielka gwiazda odwróci dotychczasowe wartości, sprawi że zostanie odrzucone to, co do tej pory było wartością, a zostanie przyjęte nowe, które do tej pory było nieakceptowalne. Wielka gwiazda sprawi że przewodnie idee świata, staną się wielką goryczą dla ludów i narodów. Wraca komunizm, lekko przemieniony, podkolorowany na zielono, wraca pełny ateizm jako norma dla każdego, od dziecka po starca. Życie ludzkie wymaga czystych, zdrowych wód, nasze duchowe życie także wymaga dostępu do czystej wody prawdy w każdym aspekcie rzeczywistości. Woda zatruta jest dla grzeszników gdyż są oni wydani na zgubę; Jer 8:14. Gorycz piołunu oznacza błędną drogę wiodącą na śmierć; Przy 5:3,4, Przy 7:27. Zostaną oni nasyceni goryczą kiedy okaże się, że ich nauki to błąd i fałsz, ich ideologie to obłęd i szaleństwo które niesie skażenie; Jer 23:15,16, (Poz), „Dlatego tak mówi Jahwe Zastępów o prorokach: - Oto Ja karmić ich będę piołunem i poić wodą zatrutą, gdyż od wieszczków jerozolimskich rozeszło się skażenie na cały ten kraj. (16) Tak mówi Jahwe Zastępów: - Nie słuchajcie słów wieszczków, (którzy wam prorokują). Oni was zwodzą; głoszą widzenia serc swoich, nie [to, co pochodzi] z ust Jahwe.” Prorok Boży ostrzega nas, abyśmy nie słuchali takich jasnowidzów głoszących urojenia swych serc, oto nadchodzi czas, kiedy staną się obiektem pośmiewiska ponieważ piołun to zawód, niespełnione oczekiwanie; Lam 3:14,15,(Poz), „Stałem się pośmiewiskiem dla wszystkich narodów , [przedmiotem] codziennych ich drwin. (15) Napełnił mnie do syta goryczą, upoił piołunem.” Piołun przedstawia toksyczne ideologie, dezinformacje, gorzkie wody propagandy, społeczeństwa oparte na kłamstwie i błędzie, zgorzkniałe z powodu braku nadziei; Lam 3:5, Przy 25:26. Piołun to ateistyczne dogmaty które w swej treści mogą być piękne, ale rzeczywistość je demaskuje, dlatego wszyscy którzy zapominają o Bogu, zawrócą do grobu; Ps 9:17,(18), Iza 29:5. Ci którzy prawdę zamieniają w kłamstwo, ci którzy sprawiedliwość zamieniają w bezprawie, obchodzą Słowo Boże, zostaną napełnieni goryczą, przekleństwo ich pożre; Iza 1:23, Iza 24:5,6. Nie polegają na Bogu i jego świętym Słowie, lecz na własnej sile i sprycie, a każdego dopominającego się sprawiedliwości, doprowadzają do rozgoryczenia; Amos 5:7,10, Amos 6:12,13. Wszyscy oni powinni wiedzieć, że wszystko kiedyś zostanie ujawnione w jasnym świetle; Łuk 8:17. Ludzie tkwiący w fałszywych dogmatach i ludzkich naukach, hołdujący złym skłonnościom swego serca, powinni okazać skruchę i wyjść z nich; Dzie 8:22,23. Należy wystrzegać się ludzi, którzy wywołują takie rozgoryczenia; Hebr 12:15, 5 Moj 29:18. Oto Bóg Jahwe sprowadza swój lud do obfitujących w wodę dolin potoku, drogą prostą na której się nie potkną; Jer 31:9.I podczas kiedy ludy i narody cierpią na brak czystych wód prawdy, lud Boży będzie ucztował mając jej pod dostatkiem; Iza 65:13,14.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I oto zatrąbił czwarty anioł i ugodzone zostały źródła światła; Obj 8:12, „I zatrąbił czwarty anioł; i ugodzona została jedna trzecia słońca, i jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał; podobnie i noc.” Przestroga jaką niesie trąbienie czwartego anioła, mówi że zapanuje ograniczenie światła na ziemi, występuje tu podobieństwo plag w Egipcie, do plag w dniach końca; Eze 32:7,8, ale podczas podobnej plagi w Egipcie, lud Boży miał światło; 2 Moj 10:21-23. Jahwe troszczył się o swój lud oszczędzając mu plag i cierpienia; 2 Moj 8:22, 2 Moj 9:6,26, Mal 3:18. Lud Boży chodzi w świetle, ponieważ to lud prawości; Prz 4:18, Ps 97:11, Boże światło będzie nas wiodło i wprowadzi nas na świętą górę Jahwe i do Jego wspaniałego przybytku; Ps 43:3. Czwarty anioł zwiastuje uderzenie w źródła światła, światło jest niezmiernie ważne jeżeli chodzi o podtrzymywanie życia na ziemi; Amos 5:8. Po zniszczeniu jednej trzeciej roślin, ryb i zasobów słodkiej wody, teraz zostaje ograniczony także dostęp do życiodajnego światła które zapewnia ciepło, dobrą widoczność i umożliwia wegetacje roślin. Pojęcie „jedna trzecia” nie należy rozumieć dokładnie i dosłownie, ale raczej jako ogromną ilość. Zmniejszenie światła o jedną trzecią, to prawdziwa klęska; Amo 5:20, Amo 8:9. Światła będzie niewiele, ponieważ źródła światła będą przyćmione, dzień się skróci co wzbudzi u ludzi niepokój i przerażenie, plagi te są ściśle powiązane z wielkim uciskiem; Iza 5:30,(Poz), Mat 24:29,(BT). Tak wygląda wielki dzień Jahwe, czas sądu i wylania gniewu Bożego na mieszkańców ziemi; Iza 13:6-11, Joel 2:10,30,31, (3:3,4), Dzie 2:19,20. Zaćmienie jednej trzeciej słońca, księżyca i gwiazd, może być spowodowane wybuchem wulkanu, lub upadkiem wielkiego meteorytu, albo wielkimi pożarami lasów i łąk, kiedy to dym zasnuje okolice, przysłoni słońce i księżyc i gwiazdy. Ale może tu chodzić o duchową interpretację tych słów, ponieważ ludy i narody ubóstwiali ciała niebieskie, czego Jahwe nie nakazał i przed czym przestrzegał; 5 Moj 4:19, 5 Moj 17:3, Sof 1:5. Pomimo że słońce często przynosiło wielki upał i wysychanie źródeł i strumieni, głód i cierpienie, to słońcu, księżycowi i ciałom niebieskim oddawano boską cześć, szczególnie popularny był to kult w Egipcie i w Azji Zachodniej, ale także w Meksyku, Peru i wielu innych obszarach ziemi. Kult ten był tak rozpowszechniony, że przeniknął także do Izraela; 2 Król 23:5, 2 Kron 33:3. Podczas kiedy świat ubóstwiał ciała niebieskie, Słowo Boże nazywa symbolicznie Boga Jahwe słońcem; Iza 60:19, Ps 27:1, ponieważ słońce jest symbolem światła, ciepła, mocy życiowej i oświecenia, a to wszystko przychodzi od Boga; Ps 118:27, Iza 30:26. Przyćmienie słońca, księżyca i gwiazd, to wygaszenie kultu niebios, niebiosa które czci świat zostaną zgaszone; Mich 3:6. Można tak rozumieć ten werset, ponieważ to na zły, niegodziwy świat ma spaść klęska całkowitej ciemności w królestwie bestii, tu również należy dostrzec, że trąbienie czwartego anioła, to ograniczenie światła o jedną trzecią, natomiast wylanie czasz gniewu Jahwe, to całkowita ciemność; Obj 16:10. Ciemność to stan beznadziei, przyrównany do stanu umarłych; Lam 3:2,6. Ludzkie światła są zawodne, a ich czas świecenia krótki, ich panowanie szybko przemija. Mimo że dążą do ustanowienia pewnej sprawiedliwości i do usunięcia konfliktów, po niedługim czasie okazuje się, że ich działania przynoszą tylko korupcję, upadek i ucisk. Gwiazdy przedstawiają wnikliwych sług Bożych; Dan 8:10, Dan 12:3, ale także duchowieństwo i autorytety ludzkie, zgaszenie tych ich świateł jest konieczne; Zach 14:6,7. Zaćmienie jednej trzeciej gwiazd, to unicestwienie i śmierć tych gwiazd; Judy 13. Słońce przedstawia ich bogów, ich wierzenia i wielkie świecące im ideologie według których żyli, a księżyc przedstawia ich organizacje; 2 Król 23:5. Nad światem zapanuje duchowa ciemność; Jan 12:35, Kol 1:13, i chyba nie tylko duchowa. Lecz ludzie w tych dniach pomimo zesłanych ciemności, nie będą chcieli zważać na słowa Jahwe; Ps 105:28, (Lub), „Zesłał ciemność i stało się ciemno, ale oni nie zważali na Jego słowa.” Lecz ci ludzie którzy pozytywnie zareagują na upomnienie Boże, zaczerpną z czystych wód prawdy i otrzymają poznanie Słowa Bożego; Przy 1:23,24. Tylko w świętym mieście Bożym, w Nowym Jeruzalem będzie światła pod dostatkiem; Obj 21:23.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po trąbieniu czterech aniołów i po licznych plagach, kiedy przygasło słońce, gęste chmury spowiły atmosferę, ludzi ogarnął półmrok i poczucie grozy, teraz chcieliby trochę wytchnienia, a tymczasem nad głowami słychać jakiś donośny głos, jakby orła lecącego środkiem nieba który zapowiada kolejne nieszczęścia; Obj 8:13, „I spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić.” Oto orzeł przeraźliwie woła, biada, biada, biada,to wołanie poprzedza trzy kolejne trąbienia, zapowiadają one nieszczęścia które spadną bezpośrednio na ludzi. Orzeł to kolejny posłaniec Boży, który może przedstawiać zgromadzonych sług Bożych; Mat 24:28, Łuk 17:37. Jak orzeł przemieszcza się niewiasta; Obj 12:14, której duch, anioł, będzie miał radosną nowinę dla mieszkańców ziemi; Obj 14:6. Środek nieba oznacza, że orzeł przemieszcza się pewnie, dobrą bezpieczną drogą jaką Jahwe wytyczył; 2 Moj 14:16,22,29, Obj 19:17. Ale orzeł przedstawia także szybkie działanie; Hio 9:25,26, Jer 4:13. Dalekowzroczny szybki orzeł widzi nadchodzące kolejne biada dla świata i zapowiada że są tuż, tuż, przekazuje zapowiedzi nieuchronnych sądów Bożych które nadejdą, kiedy będą trąbić pozostali aniołowie. Słowo „biada”, oznacza nieszczęście, kłopoty, trwogę, klęskę lub karę Bożą. Po licznych klęskach które spadły po trąbieniu czterech aniołów, nadchodzą jeszcze trzy kolejne jako trzy „biada,” dla mieszkańców ziemi; Obj 9:1, Obj 9:12,13, Obj 11:14,15. Trzecie biada, czyli siódme trąbienie, to biada dla świata; Obj 11:18,19, Obj 12:12, ale dla ludu Bożego to inauguracja epoki wiecznego szczęścia; Iza 27:13, Obj 10:7, Obj 11:14,15. Podobnie jak w siódmej pieczęci mieściło się siedem sądów obwieszczanych trąbieniem, tak w siódmym czasie trąbienia, mieści się siedem sądów przedstawionych przez czasze; Obj 16:1. Sądy Boże są nieuniknione a to co zapowiada Słowo Boże, będzie konsekwentnie się wypełniać, dlatego nie zatwardzajmy serc swoich na pouczenia Słowa Bożego; Hebr 3:7,8. Jednak Słowo Boże mówi nam, że pozostali ludzie, których te plagi nie zabiją, nie okażą skruchy; Obj 9:20,21. Okazują zatwardziałość serc swoich, podobnie jak faraon; 2 Moj 10:20. Prorok Ezechiel został pouczony, aby pełnił rolę strażnika który dźwiękiem szofaru ostrzega lud przed zagrożeniem; Eze 33:2-7. Bóg ostrzegał ludzkość przed nadciągającymi katastrofami, ale kto zlekceważył sygnał, sam ponosił odpowiedzialność za nieszczęście jakie na niego spadło. Głos tych przestróg podnoszony będzie także i w dniach ostatnich przez ludzi przemawiających w imieniu Boga, oraz zapowiadających Boże działania; Amos 3:7. Kiedy wyje syrena zapowiadająca nalot, każdy rozsądny człowiek powinien starać się zrozumieć przekazywane sygnały i szybko zareagować. Jedynym bezpiecznym schronieniem przed katastrofami dnia sądu, jest święta góra czystego wielbienia, dom Boży do którego będą zbierane ludy i narody; Iza 2:2,3. Każdy z nas może uniknąć tych apokaliptycznych nieszczęść, kiedy będziemy reagować na ostrzegawcze sygnały i kiedy wejdziemy przez bramy do świętego miasta, Nowej Jerozolimy; Obj 22:14, „Szczęśliwi, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.”

 

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin