DZIEWICE A 144 000

W ewangelii Mateusza 25:1-13, Pan Jezus opowiada przypowieść o pannach mądrych i głupich, co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc słowa tej przypowieści? Przypowieść ta dotyczy czasu krótko poprzedzającego wtóre przyjście naszego Pana, i to my dziś żyjący, powinniśmy dostrzegać bliskość jej spełnienia się. Aby tę przypowieść dokładnie zrozumieć, musimy najpierw ustalić kto kogo w niej przedstawia, zastanówmy się nad tym. W Mat 25:1,2, czytamy;“ Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.“ W przypowieści występuje Pan młody, czyli Oblubieniec, przybywający wraz z Oblubienicą do domu swego Ojca na ucztę weselną Mat 22:2, oraz dziewice, panny, druhny.

Kto jest Oblubieńcem?- I tak, gdy zajrzymy do Łuk 5:34,35, dowiadujemy się z ust samego Jezusa, że oblubieńcem jest On sam, a apostołowie to przyjaciele oblubieńca Mat 9:15, Mar 2:19. Również Jan Chrzciciel zaliczył siebie do przyjaciół oblubieńca Jan 3:29. Skoro są przyjaciółmi, znaczy to, że stoją przy nim, a On obdzieli przyjaciół swoich najwyższymi urzędami w królestwie swoim, zasiądą na tronach oznaczających władzę Łuk 22:30, Mat 19:28, Obj 3:21, 1 Sam 2:8. Oni też, nie mogą być ani Oblubienicą ani omawianymi tu dziewicami, pannami.

Kim jest Oblubienica? - Paweł wyjaśnia że chodzi o zbór, który Pan Jezus umiłował, zbór maluczkich o których stale się troszczył Efe 5:25, „ Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie,mowa tu o wszystkich Chrześcijanach stanowiących zbór, apostoł Paweł pisze do wszystkich Koryntian i nie tylko, bo listy apostołów były odczytywane również w innych zborach, potwierdza to Kol 4:16, nie pisał do jakiejś elitarnej grupy, lecz do każdego wierzącego Chrześcijanina 2 Kor 11:2, 1 Kor 1:26,27. A w księdze Jer 2:32 czytamy,“ Czy panna zapomni swoich klejnotów, a narzeczona swych przepasek? Mój naród jednak zapomniał o Mnie - od niezliczonych już dni.“ Lud, naród nazwany jest panną, nie jakaś określona grupa uprzywilejowana, ale cały naród. A więc Oblubienicę przedstawia całość prostego ludu, do którego Pan Jezus powraca po otrzymaniu władzy Łuk 19:12. Przejęcie nad nimi władzy i przewodnictwa nazwane jest ślubem i weselem Obj 19:6-9.

Kim są dziewice, panny? - Czytamy, że wyszły one aby usłużyć swemu Panu i jego Oblubienicy, aby dołączyć do orszaku weselnego i oświetlając wszystkim drogę, pójść razem do domu weselnego. Kiedy Pan przybędzie i będzie prowadził Oblubienicę do przygotowanego domu, kobiety te mają oświetlić im drogę, okazując tym sposobem szacunek, czy jednak tak się dzieje? W Mat 25:3-5 czytamy,“ Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.“ Lampy przedstawiają ludzi, sług Boga napełnionych słowem prawdy i duchem, Mat 5:14-16, Fil 2:15, Łuk 12:35, wszyscy powinniśmy świecić duchem i prawdą Słowa Bożego, ale nie każda lampa ma oliwę, oliwa przedstawia poprawne zrozumienie pism, to prawda, duch, a pojemniki na oliwę to nasze głowy i serca, zdolności umysłowe, biblia jest jakby sklepem w którym możemy się zaopatrzyć w oliwę. Dowiadujemy się tu, że części z tych panien brakuje mądrości, brakuje rozsądku, nie pomyślały aby zaopatrzyć się w odpowiednią ilość oliwy. Zamiast pójść i jej nabyć, posnęły w ciemności nocy Iza 59:9, 1 Jan 2:9. Pan młody przychodzi później niż się spodziewano, ale kiedy w końcu Pan przybywa, okazuje się że części z tych panien lampy gasną, brakuje im oliwy. W Mat 25:6-9 czytamy;“Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!

Miały czas, mogły się przygotować, ale nie wykorzystały czasu, spały smacznie zamiast iść i nabyć oliwy, a teraz nie mają oliwy i nie mogą usłużyć Panu. Olej trzeba kupić, zapłacić czasem poświęconym na badanie pism, nie można zrozumienia pism otrzymać od drugich, którzy je mają 2 Pio 1:19, Przy 6:23. Dla jednych biblia jest zawiła, podczas gdy drugim daje światło, jeśli sami się nie trudzą i nie szukają ducha, prawdy, światła, to nie można im go dać kiedy oni śpią, dlatego nie będą miały te panny mądrości Słowa Bożego, głębi rozeznania, rozsądku Bożego. Ich oczekiwanie Pana jest pozorne, zamiast się starać i wysilać Mat 7:13,14, śpią leniwie licząc, że jakoś tam będzie, Bóg przecież musi być miłosierny, ale przecież Bóg światła nie skąpi Iza 51:4, Ps 119:105. Kiedy panny poszły kupić sobie oliwę, drzwi zamknięto i gdy wróciły, nie mogły już wejść do Domu Bożego. W Mat 25:10 czytamy; „ Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.Nadejście pana młodego, przedstawia wtóre przyjście Pana Jezusa.

Panny usługujące przedstawiają klasę starszych i nadzorców w zborach, świecić mają nie tylko sobie, one mają usłużyć Oblubienicy Baranka i Jemu samemu, a więc całej społeczności ludu Bożego, tym bardziej powinny mieć zapas oliwy, oliwa to światło Słowa Bożego i dobre, poprawne zrozumienie Biblii i zamysłu Boga wobec ludzkości, kto go nie szuka kiedy jest czas, nie będzie mógł świecić kiedy Pan nadejdzie. Dom weselny, to Dom Boży do którego nie każdy będzie miał wstęp, a tylko ci, których nasz Pan wprowadzi Obj 21:27, Łuk 13:24-30, Hebr 12:17. Bez palących się lamp nikt nie wejdzie na wesele, co pokazuje że bez prawdziwego zrozumienia Biblii według nowej prawdy, jaką Bóg daje w dniach ostatnich, nikt nie wejdzie do królestwa Ps 43:3,4. Czy panny rzeczywiście przedstawiają starszych i nadzorców? Księga Lament 2:10 mówi;„ Usiedli na ziemi w milczeniu starsi Córy Syjonu, prochem głowy posypali, przywdziali wory; skłoniły głowy ku ziemi dziewice jerozolimskie."Słowa te wyraźnie mówią że starsi, to dziewice jerozolimskie, podobnie mówi Lament 1:4 „ Drogi Syjonu w żałobie, nikt nie spieszy na jego święta; wszystkie jego bramy bezludne, kapłani wzdychają, dziewice znękane, on sam pogrążony w goryczy.“ Kapłani wzdychają, dziewice znękane, dziewice wyraźnie przedstawiają tu kapłanów, starszych, nauczycieli ludu. Potwierdza to Lament 1:18 „Sprawiedliwym okazał się Pan, gdyż wzgardziłam Jego słowami - słuchajcie, wszystkie narody, na ból mój popatrzcie - dziewice i moi młodzieńcy poszli w niewolę.“ Córa judzka przedstawiająca lud Boży biada, że jej dziewice i młodzieńcy poszli do niewoli, dziewice przedstawiają klasę starszych i kapłanów, Lewitów, a młodzieńcy przedstawiają klasę wojska i dowódców 2 Król 24:14, 2 Król 25:12. To co ich spotkało było karą za ich przewinienia wobec ludu, za to, że nie nauczali prawdy Bożej Lament 2:14, Lament 4:13. Tu należy dokładnie odróżniać. Czym innym jest Córa Syjonu przedstawiająca lud, naród, a czym innym są dziewice jej i młodzieńcy, one przedstawiają starszych, kapłanów, Lewitów, a młodzieńcy wojskowych. Jaka jest rola i zadania tych dziewic wobec Oblubienicy? Wyjaśnia nam to Psalm 45:14-17,[POZ]“ Lśniąca przepychem wstępuje do wnętrza córa królewska, suknia jej złotem tkana; we wzorzystych szatach wiodą ją do króla, a za nią kroczą dziewice, jej towarzyszki, tworząc jej orszak. Odprowadzane wśród oznak radości i wesela wstępują do pałacu królewskiego. Miejsce twych ojców zajmą twoi synowie, ustanowisz ich książętami nad całą ziemią.“ Mamy tu przedstawiony obraz wprowadzenia Oblubienicy w pięknym stroju, przedstawiającym jej walory duchowe, do Króla, razem z Oblubienicą wprowadza się dziewice, jej druhny, których zadaniem jest usługiwanie Oblubienicy, świecenie lub podtrzymywanie sukni itd. Oczywiście do pałacu Króla wprowadzone zostają te mądre dziewice. Zaraz po słowach o dziewicach, czytamy słowa, że Król, synów swoich ustanowi książętami po całej ziemi, nasuwa się tu myśl, że to spośród tych dziewic Król będzie niektórych ustanawiał książętami po całej ziemi, którzy będą także synami Jezusa Chrystusa, czyli wierzącymi w zbawienie przez ofiarę Jezusa Chrystusa, i dla których stanie się On Ojcem Życiodajnym, zamiast naszego dotychczasowego ojca, Adama. Możemy już teraz rozumieć słowa z Obj 21:2,“ I Miasto Święte - Nowe Jeruzalem ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.Nowa Jerozolima to nowy lud Boga Obj 21:1, nowy ponieważ duchowo odnowiony objawionymi prawdami Słowa Bożego, prawda Biblijna będzie jej nauką, światłem dla narodów 1 Pi 2:9, posiadając prawdę Słowa Bożego, Oblubienica będzie mogła się przystroić w prawe czyny, dlatego będzie to miasto święte, odpowiednio przystrojone, jak piękna Oblubienica przyozdobiona w czyste piękne szaty Obj 19:7,8, Ps 45:13,14. Kiedy nadchodzi Pan, przychodzi do swego oczyszczonego ludu, oczyszczonego nie tylko z fałszywych, niebiblijnych nauk, ale i z niegodziwych uczynków Tyt 2:13, Iz 59:20, Iz 40:3-5. Usługiwać temu ludowi, tej Oblubienicy będą dziewice, druhny, te mądre zostaną wprowadzone przez Oblubieńca i wejdą do Domu Bożego Obj 22:14, Ps 101:6, wszyscy wchodzący będą popieczętowani i zorganizowani do usługiwania w Domu Bożym 1Kor 14:33,40. Pan Jezus osobiście ustanowi niektóre z tych dziewic, panien, do usługiwania w domu Bożym Ps 65:4, podobnie jak Król Dawid ustanowił Lewitów do usługiwania i przewodzenia w wielbieniu Boga Jahwe 1 Kron 15:16. Klasa Dziewic czyli Panien jest tym samym, co klasa muru z Obj 21:12, czy klasa duchowych Lewitów usługujących w Domu Bożym Jer 33:21,22. Niektóre panny ustanowi nad całym swoim mieniem Ps 45:16,17, [ustanowisz] Obj 3:21, Łuk 19:17-19, Mat 24:45-47. Tym sposobem da nam pasterzy którzy karmić nas będą wnikliwością i poznaniem Jer 3:15, Iza 32:1,2. Będą jakby murem wysokim chroniącym owce Boga i Baranka Obj 21:12. Będą jeszcze pasterze pozwalający leżeć trzodzie i wypoczywać Jer 33:11,12. W Mat 25:11,12 czytamy; „W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was.“ Głupie dziewice, panny, śpiące pod względem duchowym, pozostaną na zewnątrz Domu Bożego Obj 22:15. Wszystkie niegodziwe chociaż będą pukać i wołać, nie będą wpuszczone i nie będą wysłuchane Mat 24:48-51, Łuk 13:27, Ps 101:6,7. Nikt już nie będzie odzierał owiec ze skóry, i wyzyskiwał Jer 23:4, Iza 26:9, Eze 34:23,24. Wkrótce, kiedy tylko nasz Pan nadejdzie, lud Boży będzie jeszcze miał prawdziwych nauczycieli, oto czas ten nadchodzi, dlatego Jezus ostrzega; Mat 25:13 „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.“.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin